ಸಮಾನಾಂತರ ಗೋಷ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾನಪದ ಗೋಷ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ದಿ.ಕೆ.ರಾಜೇಂದ್ರ, ದಿ.ಬಿ .ನಾಯಕ್, ಚಕ್ಕೆರೆ ಶಿವಶಂಕರ್
Posted by Picasaಸಮಾನಾಂತರ ಗೋಷ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರ ಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಯತಿರಾಜ್, ಗಂಗಾಧರಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತಿತರರು