ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗದುಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಎನ್. ಪ್ರಸಾದ್, ನುಡಿನಮನ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು
Posted by Picasa