ಉಪಸ್ಥಿತರು- ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್.ಆರ್.ನಾಯಕ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮಿಳಾ ನೇಸರ್ಗಿ, ಸಿ.ಎಹ್ ಹನುಮಂತರಾಯ, ಜೆ.ಎಂ.ರಾಜಶೇಖರ್, ಮತ್ತು ಕೆ.ಸಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್.