ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಟ ೨೦೦೦ ಪ್ರತಿಗಳಂತೆ ಹಂಚಲೇಬೇಕೆಂಬ ಹಠ ತೊಟ್ಟಿರುವ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು