ತಿಂಡಿ
ಖಾರಾಭಾತ್

ಕೇಸರಿಭಾತ್
ಕಾಫಿ / ಟೀ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ
ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತ್
ಅನ್ನ- ಮದರಾಸ್ ರಸಂ
ಮೊಸರನ್ನ
ಹಪ್ಪಳ / ಉಪ್ಪಿನಕಯಿ
ಪಕೋಡ
ಸೋಹಂ ಪಪಡಿ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು

ರಾತ್ರಿ ಊಟ
ಅನ್ನ- ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್
ಮೊಸರನ್ನ
ಕಡ್ಡಿ ಹಪ್ಪಳ (2) / ಉಪ್ಪಿನಕಯಿ
ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು