ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ತಾಯಿ ರನ್ನ ಗದ್ದುಗಿ ಮ್ಯಾಲ, ಚಿನ್ನದ ಚಿತ್ರ ಚಾಮರ- ವೈಭವದಿ ಸನ್ನುತ ನನ್ನವ್ವ ಕೊಂತಾಳ