ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಯಂದಿರು "ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ"ಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೊದಲನೇಯ ದಿನ ಬರುವ ಮಹಿಳಾಮಣಿಗಳಿಗೆ, ಅರಿಶಿನ-ಕುಂಕುಮ ನೀಡಿ ಶುಭ ಕೋರುಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಗಿಕ ಮಾತ್ರ.