ಡಾ. ಕೆ. ಮರುಳುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕನ್ನಡದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆ.
ನಾಳೆ ಅವರ ನೇರ ನಿಷ್ಟುರ ಸಿಡಿಗುಂಡಿನಂತಹ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.
ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು
ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವಂತಹ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.

ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.....