ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರ
ಭಾಷಣದ ಪೂರ್ಣ ಪಾಠ.

ಗೀತಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವಧಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೂ ಆಗಿದೆ. ಏನೆಂಬ ಕುತೂಹಲವೇ....ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ