ತಿಂಡಿ
ಪೊಂಗಲ್ - ಪಚಡಿ
ಕಾಫಿ - ಟೀ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ
ತರಕಾರಿ ವಾಂಗೀಭಾತ್
ಅನ್ನ - ಮೈಸೂರ್ ರಸಂ
ಮೊಸರನ್ನ
ಹಪ್ಪಳ / ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ
ಆಅಂಬೊಡೆ
ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು

ರಾತ್ರಿ ಊಟ
ಅನ್ನ-ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್
ಮೊಸರು
ಕಡ್ಡಿ ಹಪ್ಪಳ (2) / ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ
ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಾಯಸ
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು