1. ಅಕ್ಕಿ. - 20 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ
2. ಎಣ್ಣೆ - 500 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ
3. ಗೋಡಂಬಿ
4. ತುಪ್ಪ - 300 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ
5. ಸಕ್ಕರೆ - 2000 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ
6. ಬೆಲ್ಲ - 1000 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ
7. ಹಿಟ್ಟುಗಳು - 2000 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ
8. ಹಾಲು (ದಿನಕ್ಕೆ) - 3000 ಲೀ.
9. ಕಾಫéಿ ಪುಡಿ - 100 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ
10. ಟೀ ಪುಡಿ - 100 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ
11. ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. - 100 ಸಿಲಿಂಡೆರ್ಗಳು
12. ನೀರು (1 ಹೊತ್ತಿಗೆ) - 6000 ಲೀ.