ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವೆಂಬ ಮಾತು ಒಪ್ಪುವಂಥದಲ್ಲ. - ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ರಾಮಚಂದ್ರನ್