1. 3 ದಿನವೂ 3 ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ವೇದಿಕೆಗಳು.
2. 25 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
3. ಕೋಟೆ ಮೈದಾನ, ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ, ಉದಯರಂಗ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
4. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಅಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಉಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
5. ಒಟ್ಟು 12 ಶಾಲೆಗಳು, 25 ಲಾಡ್ಜ್ಗಳು, 5 ಛತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ವ್ಯವಸ್ಠೆ.