ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆರೆಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗದುಗಿನ ಜನರ ಮನಸ್ಸಂತೋಶಕ್ಕೆ, ಅವರ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಮಿನಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ Posted by Picasa