ಹಸಿದವರು ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದರು. ಪೋಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದರು.