ಇದೇ ನಮ್ಮ ಆಲೆಮನೆ ಬಳಗ... ೭೭ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ತೆರೆ ಎಳೆಯುತ್ತಾ, ಮುಂದೆ ಸಾಹಿತಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ.........
ನುಡಿ-ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.