ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು 120 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು.