ಅನ್ನ ಉಳಿದಿಲ್ಲ...ಸಾರು ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಾ....


 

ಅಳಿದುಳಿದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ.....ಏನೀ (ಅ)ವ್ಯವಸ್ಥೆ....!?