ಈ ಕುಶಲ ಕೆತ್ತನೆ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರದು. ಮಣಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.