ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಮುಂದಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಇನೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್! ಆದರೆ ನುಡಿನಮನ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಪ್ನಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು - ಬಿಜಾಪುರ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು!
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ೩ ಬಾರಿ ೧೯೨೬, ೧೯೩೮, ೧೯೫೮ ರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಡಿದ್ದು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ೧೯೨೩ರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಸಾಪ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಮೊದಲೆರಡು ವರ್ಷಗಳ - ೧೯೧೫, ೧೯೧೬ರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ನಂತರ ೧೯೭೦ರಲ್ಲಿ ದೇಜಗೌ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಇರುವ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೇವರಿಟ್!