ರೋಣ, ಗದಗ ಮತ್ತು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಖಡಕ್ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಂದುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗದಗದ ಆದರಾಥಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವಂತೂಚಿರಋಣಿ.