ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಫಾಲಾಜಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ನೀವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಕೈ ಬರೆವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇದರ ಕೆತ್ತನೆಯೆಂದು ಊಹಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಕ್ವಿಜ್ - ಹೇಳಿ ಇದಾರ ಕೆತ್ತನೆ?