ಗದುಗಿನ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಡ್ಡೆ ಹುದುಗರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಕುಂಚದಿಂದ ಅರಳಿಸಿದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿವು.....ಈ ಮೂಲಕ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಕುಂಚ ನಾಂದಿ .....