ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ. ನಾಡಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಾಶನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಕನ್ನಡ ಜಾತ್ರೆಯೋಳಗೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಜಾತ್ರೆ !