ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ `ಮೂಲಭೂತ' ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿದ್ಧ

ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಜನಸ್ತೋಮಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿರುವ ವಿಶೇಷ ನೋಂದಣಿ ವಿಭಾಗ