ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿನ ಮಾರಾಟದ ಹೊಸ ತಂತ್ರವಾಗಿ ತಾನೇ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ.