ವಿಶ್ವನಾಥನು ತಂದೆಯಾದರೆ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ತಾಯಿಯಲ್ಲವೇ....?


ನಾನು ಈಗಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಮೈಸೂರ್ ಸ್ಯಾಂಡೆಲ್ ಸೋಪು
ಬ್ರಿಟನ್ ನನ್ನ ಸಾಕುತಾಯಿ, ಭಾರತ ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ.
ನಾನು ಈಗಲೂ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡಿಗ.

ಬ್ರಿಟನ್ ಮೇಯರ್, ಕನ್ನಡಿಗ....ನೀರಜ್ ಪಾಟೀಲ್