ಇದಾರ ಕೆತ್ತನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಿವಿ. ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರು ಒಬ್ಬರೇ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್. ಈ ಕುಶಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕೆತ್ತನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜೋಗಿಯವರದು!