ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗದಗಕ್ಕೆ ಆಲೆಮನೆ ತಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಿದ ಪರಿಯಿದು, ಈಗ ಗದುಗಿನ ಗಡಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ವರದಿ ಮಾಡಲು ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಲೆಮನೆ ಇರುವೆಗಳಸಾಲು
Posted by Picasa