ನುಡಿನಮನವನ್ನು ಸಾಗರದಾಚೆಗಿನ ಕನ್ನಡಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾದ
ಜಿ.ವಿ.ಅರುಣ್ ರವರಿಗೆ ಆಲೆಮನೆಯ ಸಿಹಿ ನಮನಗಳು...